Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCSDL QUỐC GIA VỀ VBPLCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủcông qgPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa CỞ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPL
Thống kê truy cập
Văn hóa - Kinh tế - Xã Hội

Thực trạng các thiết chế văn hóa cơ sở - định hướng và giải pháp trong việc xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay

Thực trạng các thiết chế văn hóa cơ sở - định hướng và giải pháp trong việc xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay
Hệ thống thiết chế văn hóa bao gồm: Nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, công viên văn hóa,... nhưng trong hoạt động văn hóa cơ sở thì nhà văn hóa được xem là thiết chế cơ bản nhất. Nhà văn hóa cơ sở, trước hết là để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cụ thể có hai chức năng: Là nơi biểu diễn nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và cũng là nơi "nuôi dưỡng", đào tạo và phát hiện những mầm non nghệ thuật từ cơ sở.
 
Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa và khu thể thao thôn thì diện tích khu đất nhà văn hóa thôn có từ 500m2 trở lên đối với vùng đồng bằng, từ 300m2 trở lên đối với miền núi. Trong đó, Hội trường Nhà Văn hóa được xây dựng với quy mô từ 100 chỗ ngồi trở lên, có sân khấu trong hội trường từ 30m2 trở lên. Ngoài ra còn có sân tập thể thao đơn giản và các công trình phụ trợ Nhà văn hóa như: nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa, tường rào bảo vệ… và một số thiết bị của hội trường nhà văn hóa có tính đa năng hơn để hoạt động văn hóa văn nghệ và tổ chức hội họp, học tập... Thực hiện đảm bảo các quy định trên đây cũng là điều kiện để từng bước hoàn thành tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện và là chương trình khung định hướng các nội dung cần thiết phải thực hiện để xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình được triển khai trên địa bàn các xã trong cả nước, nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn. Trong đó, ngành Văn hóa chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện 02 tiêu chí số 06 và 16. Để thực hiện tốt 02 tiêu chí này, ngành Văn hóa đang hướng dẫn thực hiện phong trào “Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”.

Tuy nhiên, theo khảo sát, đến nay các thôn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa hiện vẫn chưa có nơi nào có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định trên. Nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân phần lớn bị xuống cấp và thiếu đồng bộ về trang thiết bị, đồng thời việc xây dựng về quy mô, kiểu dáng, vị trí còn tùy tiện. Ở nhiều nơi, khi chưa có nhà văn hóa thì luôn luôn đòi hỏi phải xây dựng nhà văn hóa và sự thật là nhân dân địa phương cũng rất cần có một địa điểm sinh hoạt cộng đồng như vậy. Nhưng cũng có không ít nơi, khi đã xây dựng được nhà văn hóa thì lại hoạt động kém hiệu quả hoặc sử dụng vào những việc không đúng mục đích, thậm chí là bỏ không, gây lãng phí tiền của và công sức của nhân dân. 

Trong các yếu tố để xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa nông thôn mới thì hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có vai trò quan trọng. Ðó là hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị để bảo đảm cho các hoạt động văn hóa có thể diễn ra, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân. Song, vấn đề được đặt ra là, cần phải có định hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, mặt khác, làm sao vừa đẩy nhanh, mạnh quá trình xây dựng văn hóa nông thôn mới vừa phải thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa? Trong mối quan hệ biện chứng của nó, trước hết, giải quyết tốt việc bảo tồn di sản văn hóa là nhiệm vụ sống còn để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mặt khác sẽ tạo động lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. 

Để phát huy hiệu quả, vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, cũng là góp phần cho việc xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay, đòi hỏi các địa phương cần chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa và đào tạo bồi dưỡng cán bộ hoạt động cho nhà văn hóa, đồng thời có một cơ chế chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ này. Ðây là khâu quyết định đến sự tồn tại và hoạt động của nhà văn hóa có hiệu quả, phong phú và gắn với nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân hay không. 

Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước và địa phương, để có thể xây dựng các thiết chế nhà văn hóa, đồng thời để hệ thống này tồn tại và hoạt động hiệu quả, cần phải có nguồn kinh phí thông qua việc thực hiện phương thức xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tài trợ và sự đóng góp của nhân dân. Trong hoạt động của nhà văn hóa, trước hết phải dựa vào các phong trào quần chúng ở địa phương với những đội văn nghệ, những diễn viên không chuyên xuất sắc. Ở thị xã Ninh Hòa, lực lượng diễn viên không chuyên này hoạt động khá hiệu quả như Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Thân, Ninh Qang, Ninh Bình, Ninh Hiệp, Ninh Phụng… hằng năm thu hút hàng nghìn người xem và trực tiếp tham gia. Các nhà văn hóa còn tổ chức các lớp học sở thích, kỹ năng nghề nghiệp cho hàng nghìn lượt người. Nhà văn hóa hoạt động phong phú có hiệu quả sẽ thu hút được sự đóng góp sức người, sức của của nhân dân đồng thời có thể huy động các doanh nghiệp, các đoàn thể, đơn vị, cá nhân tài trợ để có kinh phí hoạt động.

Bên cạnh các giải pháp trên đây, thiết nghĩ để thực hiện đúng định hướng việc xây dựng văn hóa nông thôn mới, cần quán triệt và nhận diện toàn diện, sâu sắc nhận thức về văn hóa theo quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Đảng ta xác định mục tiêu “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Như vậy, trong việc xây dựng và phát triển văn hóa không phải là một vấn đề riêng, nó liên quan mật thiết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tiếp tục là định hướng, là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt để văn hóa vừa phải là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Và, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để giữ gìn bản sắc dân tộc trong khi chúng ta đang tham gia vào quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường như hiện nay? 

Từ thực tiễn đời sống văn hóa của đất nước những năm qua, đặc biệt là trong xu thế hội nhập, có sự tác động nhiều chiều của quá trình toàn cầu hóa, của nền kinh tế thị trường… Thiết nghĩ, để khắc phục được những khó khăn, thách thức trên đây, đồng thời thực hiện tốt các quan điểm, Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, cần nhấn mạnh và đề cao Bản sắc của dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, đó là: Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – tổ quốc; lòng nhân ái khoan dung, trọng ngĩa tình đạo lý; đức tính cần cù sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống… Mặt khác, có thể thấy văn hóa của dân tộc Việt Nam biểu hiện rõ nhất ở văn hóa cộng đồng, làng xã. Chính sự cố kết cộng đồng đã kết chặt những giềng, mối tạo nên sức mạnh, tạo thành những “thành lũy” kiên cố để bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc. 

Thứ hai, trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, cần phải nhận thức sâu sắc rằng, sản phẩm văn hóa là một sản phẩm hàng hóa đặc biệt, hoàn toàn khác với sản phẩm hàng hóa thông thường khác. Đây là phương tiện để biểu đạt đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Vì vậy, cần có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ và phát triển nền văn hóa của dân tộc mình, chống nguy cơ bị đồng hóa về văn hóa.

Thứ ba, xem văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. “Mặt trận” là nơi đoàn kết thống nhất ý chí và tình cảm của nhân dân, của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa vào thực hiện mục tiêu chung của sự nghiệp đổi mới do Đảng đề ra. Đây cũng là nơi đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác và cái giả, khẳng định cái đúng, cái tốt và cái đẹp nhằm xây dựng môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là nơi để chống lại mưu toan phá hoại của kẻ thù, đặc biệt là âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch quốc tế trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sáng tạo nên những giá trị mới tích cực và tiến bộ, loại bỏ những yếu tố bảo thủ và lạc hậu trong nền văn hóa, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành tâm lý, tập quán tiến bộ, văn minh, nhân bản. 

Thứ tư, quá trình quản lý các hoạt động văn hóa nói chung của Nhà nước và xã hội trở thành yêu cầu tất yếu nhằm duy trì, phát huy và định hướng phát triển văn hóa phù hợp với truyền thống dân tộc và thực tiễn đòi hỏi phải có sự hài hòa, hợp lý giữa truyền thống và hiện đại trong điều kiện hiện nay. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế hiện có; tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hoá, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá. 

Thứ năm, có những giải pháp để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống, cách mạng. Theo đó, tiếp tục phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân chủ, vươn lên hiện đại, phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, khẳng định cái đúng, cái đẹp, đồng thời lên án cái xấu, cái ác. Xây dựng và thực hiện các chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ những người hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Sáu là, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi hủ tục, tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm, bạo lực, gây rối trật tự công cộng…
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trên đây một mặt sẽ phát huy hiệu quả, vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở, mặt khác sẽ tạo điều kiện để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, góp phần xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay./.

 
Họ tên*
Email*
Bình luận*
.BanerCoviDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaMÃ CODE QR tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/9/2022 3:01:31 AM

 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang