Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCSDL QUỐC GIA VỀ VBPLCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủcông qgPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa CỞ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPL
Thống kê truy cập
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thời gian qua, thị xã Ninh Hòa đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Hàng năm, UBND thị xã đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật thị xã và cấp xã; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể của thị xã.

Kết quả triển khai các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020.

- Kết quả triển khai thực hiện Đề án PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ:

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trong năm 2020, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở bằng hình thức phù hợp; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình có hiệu quả ở địa phương trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm nói riêng và nhân dân nói chung và đề xuất khả năng áp dụng tại các địa phương; Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm (Kế hoạch số 577/KH-UBND ngày 04/3/2020 ). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa thực hiện được.

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020” trong năm 2020, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới về hình sự, dân sự, tố tụng hình sự… góp phần bảo vệ, đảm bảo thực hiện các quyền con người, quyền công dân của thanh, thiếu niên. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực như: Hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… Chọn địa bàn trọng điểm để tổ chức tuyên truyền, PBGDPL bằng các hình thức, biện pháp phù hợp để nâng cao tính chủ động của thanh, thiếu niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật; trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên. Xây dựng tài liệu PBGDPL phù hợp theo nhóm thanh, thiếu niên để cập nhật kiến thức pháp luật mới; bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ cán bộ Đoàn (Kế hoạch số 971/KH-UBND ngày 01/4/2020).

- Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa:

UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 706/KH-UBND ngày 16/3/2020  về triển khai thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Theo đó, chỉ đạo tiếp tục xây dựng chuyên mục PBGDPL trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp; Xây dựng, đăng tải các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL trên Chuyên mục PBGDPL; cập nhật, quản lý Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án cho cán bộ, công chức trực tiếp là công tác PBGDPL nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện Đề án (Kế hoạch số 970/KH-UBND ngày 01/4/2020); Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung pháp luật chủ yếu tuyên truyền, phổ biến.

            Các văn bản Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại các kỳ họp thứ 7, thứ 8, có hiệu lực trong năm 2019, 2020; các quy định pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành ở Trung ương; các văn bản được ban hành để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước hoặc có liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.

            Nội dung tuyên truyền đã tuân thủ quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương và yêu cầu của cấp trên

Các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tuyên truyền miệng (tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị, cuộc họp, tập huấn, giới thiệu văn bản):

Thông qua hội nghị, cuộc họp, tập huấn, giới thiệu văn bản, các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền đã tuyên truyền 86 buổi với  1.035 lượt người dự nghe. Tổ chức 01 hội nghị giới thiệu văn bản luật mới tại UBND thị xã và 27 hội nghị ở xã, phường.

Hội nghị giới thiệu văn bản luật mới

 

- Biên tập, cấp phát 278 bộ tài liệu các loại cho các đối tượng tại các hội nghị.

- Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã và Đài Truyền thanh các xã, phường hơn 7368 lần. Phối hợp đưa tin trên Cổng thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa, Trang thông tin điện tử xã, phường và các bản tin do ngành, cấp trên phát hành.

- Toàn thị xã chưa tổ chức hội thi, cuộc viết thi tìm hiểu kiến thức pháp luật do tác động của dịch Covid-19.

- Các câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ khác hoạt động lồng ghép tuyên truyền pháp luật chưa tổ chức được buổi sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19.

- Tổng số Tủ sách pháp luật trên toàn thị xã hiện có 446 tủ sách. Trong đó, ở xã, phường có 211 tủ sách với 29.503 đầu sách, các cơ quan, đơn vị, trường học và đồn biên phòng có 150 tủ sách với hơn 96.231 đầu sách và tài liệu các loại. Ở các điểm bưu điện văn hóa xã, phường có 27 tủ sách pháp luật, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn xây dựng được tủ sách hoặc ngăn sách, túi sách, 83 trường học xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật. Toàn thị xã bổ sung thêm 887 đầu sách, tài liệu mới các loại. Việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác đọc sách như bàn, ghế, tủ, phòng đọc sách cũng luôn được chú trọng.

Lồng ghép với việc dạy và học, một số trường học trên địa bàn đã tổ chức các hội thi và nhiều hoạt động khác lồng ghép phổ biến cho học sinh các nội dung pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống lây nhiễm HIV, sức khỏe sinh sản thanh thiếu niên, phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, quyền và nghĩa vụ của gia đình, nhà trường, học sinh…

- Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; các xã, phường và các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền bằng mitting, diễu hành, băng rôn, xe loa, khẩu hiệu, pano, áp phích với các chủ đề về bảo vệ môi trường, kế hoạch hóa gia đình, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS...

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian đến

1. Rà soát, đề ra giải pháp để triển khai các nội dung chưa thực hiện theo kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 và các chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND thị xã và ngành, cấp trên ban hành ban hành.

2. Phát huy trách nhiệm phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị và từng loại đối tượng cụ thể, lồng ghép hợp lý việc phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thị xã; nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, tôn giáo và các doanh nghiệp.

4. Tổ chức 03 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, nhân dân.

            5. Chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của thị xã tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra đối với xã, phường.

6. Xây dựng kế hoạch triển khai ngày Pháp luật 9/11 trên địa bàn thị xã.

7. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp theo yêu cầu.

Thu Thảo
Họ tên*
Email*
Bình luận*
.BanerCoviDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaMÃ CODE QR tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/18/2022 1:52:46 PM

^ Về đầu trang