Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kiểm soát thủ tục hành chính

Báo cáo kiểm soát TTHC quý 3/2019

Báo cáo kiểm soát TTHC quý 3/2019
Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 13/9/2019 của UBND phường Ninh Thủy về công tác kiểm soát TTHC quý 3/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NINH THỦY

 

 
 
 

 

 

Số: 197/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Ninh Thủy, ngày13 tháng 9 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 3 năm 2019

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 638/UBND ngày 08/3/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc thực hiện báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính và công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, UBND phường Ninh Thủy báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Công tác chỉ đạo điều hành.

UBND phường quán triệt và triển khai nội dung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017 ngày 31/10/2017 đến từng bộ phận liên quan. UBND phường đã bố trí lại công chức Văn phòng – Thống kê làm cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo thông tư số 02/ 2017/TT-VPCP.

UBND phường đã ban hành kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 26/02/2019 về việc kiểm soát TTHC, để thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại UBND phường.

2. Việc công bố, niêm yết công khai TTHC.

- Niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa; công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của phường để tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc tra cứu, tham khảo các thủ tục hành chính đã công bố.

- Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch 10234/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính của cả ba cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc.

- UBND phường đã chỉ đạo cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC thực hiện  tổ chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường được UBND tỉnh quy định, tại trụ sở UBND phường và trên trang thông tin điện tử của phường, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Trong quý I phường đã tổ chức công khai, niêm yết 03 quyết định ban hành TTHC quy định mới:

- Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 8/4/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc công bố danh mục bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Để tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính, Uỷ ban nhân dân phường đã đặt hòm thư góp ý tại phòng Tiếp nhận và trả kết quả.       

3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

  -Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 821 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận: 779 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là: 42

  - Kết quả giải quyết TTHC : Số hồ sơ đã giải quyết 775 hồ sơ. Trong đó: đã giải quyết đúng hạn 774 hồ sơ, đang giải quyết 35 hồ sơ, quá hạn: 01 hồ sơ, từ chối giải quyết 01 hồ sơ, hủy 10 hồ sơ.

 

 

4. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; trong quý báo cáo Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

5. Công tác truyền thông hổ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

Ủy ban nhân phường đã ban hành kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 05/03/2019 về việc tuyên truyền CCHC nhằm hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC tại phường.

Chỉ đạo Ban tư pháp phường tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về cải cách TTHC và tuyên truyền qua đài phát thanh của phường, thời lượng phát sóng 15 phút 03 buổi/tuần. 

II. Đánh giá chung:

 Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND phường, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.

UBND phường đã tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008 tại Ủy ban nhân dân phường để đội ngũ cán bộ, công chức làm việc có hiệu quả hơn.Thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

III. Phương hướng nhiệm vụ :

1. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về công tác kiểm soát TTHC.

 2. Tiếp tục đăng ký rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2019. Báo cáo UBND thị xã các bất cập, vướng mắc (nếu có) để bổ sung vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC.

 3. Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai  các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 4. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức bằng hình thức thông báo công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý.

5. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tăng cường năng lực cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC.

 6. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết TTHC,...

IV. Kiến nghị và đề xuất

 1. Kiến nghị UBND tỉnh, thị xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC.

2. Kiến nghị UBND tỉnh, thị xã quan tâm cấp kinh phí cho hoạt động CCHC.

Trên đây là  báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính  quý 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường Ninh Thủy./.

 

Nơi nhận:                                                                     

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã  (b/c);                                                                

- Lưu: VP .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Trịnh Vũ Trung

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
qgXbWb
10/19/2020 3:24:05 AM

jWiiVr http://pills2sale.com/ levitra nizagara

jdkkL
12/4/2020 8:15:40 AM

LsMUDo https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

a71GMr
12/13/2020 3:56:27 AM

bhvLuG http://xnxx.in.net/ xnxx videos

l2Lmj
12/13/2020 12:47:54 PM

b9O70F https://writemyessayforme.web.fc2.com/

GL5fl
12/15/2020 1:48:02 PM

nefp6U https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

WD7aG
1/9/2021 7:16:56 PM

k3Xffk https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

Ks1AJ
1/9/2021 11:38:09 PM

DWi4us http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

.BanerDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
Bầu cữ công qg

4/15/2021 3:03:34 PM

^ Về đầu trang